Orientació

Què és el Departament d'orientació?

El Departament d'orientació és l'espai de l'escola dedicat a proporcionar assessorament psicològic i pedagògic a: professorat, alumnes, famílies, altres institucions....

Recolza la tasca educativa des dels coneixements que proporcionen les ciències psicopedagògiques i contribueix a personalitzar el procés d'aprenentatge dels alumnes, atenent la diversitat, amb una especial cura d'aquells que necessiten més suport.

Qui el forma?

Actualment s'hi dediquen tres persones a les tasques d'orientació:

 • Educació Infantil i Primària: Elisabet Jordán

 • Educació Secundària: Chelo Sánchez

 • Psicòloga: Mercedes Cavestany

A qui s'adreça?

El departament d'orientació atén a tota la comunitat educativa: professorat, alumnes i famílies.

Quins serveix ofereix?

1- Al professorat

 • Atendre les demandes realitzades pels professors relatives a les necessitats psicopedagògiques dels seus alumnes.

 • Assessorament en el disseny de mètodes i estratègies d'avaluació, assistència tècnica, col·laboració en la prevenció i detecció de problemes educatius...

2- Als alumnes

 • Avaluar capacitats i competències curriculars.

 • Detectar dificultats d'aprenentatge, emocionals i d'orientació acadèmica i professional.

 • Recolzar i fer el seguiment dels alumne.

3- A les famílies

 • Proporcionar informació i orientació als pares i mares en temes psicopedagògics.

 • Atendre les demandes realitzades pels pares relatives a les necessitats psicopedagògiques dels seus fills.

 • Trobar-se amb els pares dels alumnes que rebin atenció en el departament d'orientació.

4- Mantenir relacions amb altres institucions o serveis vinculats amb els alumnes del centre (EAP, CSMIJ, altres centres...).

Com contactar?

Demanar dia i hora amb la psicòloga mitjançant el telèfon de l'escola. També a través dels tutors o directors d'etapa.