Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l'Article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s'informa que el titular del lloc web https://jm-badalona.com/ és:

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA), amb CIF R-0800857-E i domicili social al C/ LEPANT, 3 -08917- BADALONA, inscrita al Registre de Centres Docents amb el número 08000827. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: secretaria@jm-badalona.com.

OBJECTE

La present pàgina web (https://jm-badalona.com/), propietat de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

USUARI

La utilització d'aquesta pàgina Web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa.

Es recomana a l'usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l'accés i ús a http://jm-badalona.com/ o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l'avís legal en el moment de l'accés sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, quedant CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) facultada per denegar o retirar l'accés i ús de la Web, a qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

ÚS NO AUTORITZAT

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web per CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA), els seus agents, directius, filials i/o empleats.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

MODIFICACIONS

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA).

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA). Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d'ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l'usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) com a vincles sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l'usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.

L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA).

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA)

NIF: R-0800857-E

Adreça postal: C/ LEPANT, 3 -08917- BADALONA

Telèfon: 93 387 46 96

Correu electrònic: secretaria@jm-badalona.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@extradat.es

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Gestionar la relació amb alumnes, els seus pares/mares, tutors/res o representants legals.
 • Exercir la docència
 • Gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors
 • Gestionar las vacants laborals dels nostres centres i la relació amb els candidats
 • Gestió administrativa i comercial amb els proveïdors de productes i serveis
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web
 • Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i bens

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

 • Les imatges es conservaran durant un període màxim de 30 dies
 • Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la vinculació entre les parts
 • Les dades personals es conservaran el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per part de l’interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament de les dades dels alumnes està emparat per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE)
 • El tractament es realitza per obligació legal del responsable
 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a CASA DE JESÚS-MARÍA (ESCOLA JESÚS-MARIA BADALONA), així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat
 • CASA DE JESÚS-MARÍA (ESCOLA JESÚS-MARIA BADALONA) utilitza la plataforma SM EDUCAMOS propietat de TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EDUCATIVA, S.L.U. amb CIF B-86267432 amb l'única finalitat de gestionar, a través dels seus diferents mòduls, funcionalitats i aplicacions associades, els diferents processos de l'activitat del Centre (gestió administrativa, econòmica i acadèmica, serveis auxiliars, comunicacions, etc.) que afecten cada Usuari, d'acord amb la relació que hi té (alumne, pare/representant legal, professor, personal administratiu, etc.)
 • CASA DE JESÚS-MARÍA (ESCOLA JESÚS-MARIA BADALONA) i la CONGREGACIÓN DE JESÚS-MARÍA PROVINCIA DE ESPAÑA (Orgue de Govern de la Congregació de Jesús-María a Espanya que ostenta la representació de la titularitat del centre) amb CIF R2802173A actuen com a corresponsables dels següents tractaments: Dades d’alumnes, exalumnes, pares i mares i/o tutors i tutores i personal del centre. La finalitat del tractament per part de l’orgue de govern es la d’auditar als centres educatius que formen part de la Congregació de Jesús-María

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) l’està tractant dades personals que l’interessin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit a CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA), C/ LEPANT, 3 -08917- BADALONA
 • Mitjançant un escrit dirigit a CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) a l’adreça de correu electrònic: secretaria@jm-badalona.com.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

En compliment del Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la Xarxa Social Facebook, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) :

R-0800857-E

C/ LEPANT, 3 -08917- BADALONA

secretaria@jm-badalona.com

http://jm-badalona.com/

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA), mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dintre de la mateixa Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, exercitats davant CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA), dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic secretaria@jm-badalona.com d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA), per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina.

Normalment, aquest dret deurà exercir-lo davant la Xarxa Social.

 • Supressió i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA), per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA).
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això deurà accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA), podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportats per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decoro, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) no es farà responsable del contingut que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA), però sí que romandran a la Xarxa Social.

CONCURSOS I PROMOCIONS

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, ni les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

PUBLICITAT

CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de CASA DE JESÚS MARÍA (ESCOLA DE JESÚS-MARÍA BADALONA) perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Entrada de membres

Entrades per Categoria

Cerca Entrades per data de publicació

octubre 2022
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31